Assemblea General de l’Associació EMPORION

El dijous dia 13 d’agost es va celebrar l’Assemblea General de l’Associació EMPORION, editora de la nostra revista digital www.emporion.org, Del seu contingut extraiem la següent informació que considerem pot ser d’interès per als nostres lectors.

Marxa social. Durant l’exercici 2014 no hi va haver altes ni baixes de socis, que a 31 de desembre eren trenta-cinc. Es va informar del manteniment sense problemes del ritme de publicació mensual, de l’equilibri pressupostari, de l’adopció permanent de millores tecnològiques de l’edició digital, i de les activitats dutes a terme aquest any per celebrar el Centenari d’EMPORION. Es va fer constar que els actes de commemoració havien estat molt exitosos. Es va aprovar la Memòria de l’Exercici, els Comptes de l’any 2014 i l’informe del president.

Patrimoni cultural. L’Assemblea General va posar a debat la conveniència d’establir una possible forma de col·laboració amb l’Ajuntament (Urbanisme i Patrimoni Cultural) pel que fa a inventari i control de la situació del elements arquitectònics, de la via pública o de l’entorn, d’interès històric o cultural de la vila, públics o privats. S’acordà d’estudiar una proposta concreta al respecte, per presentar-la al Consistori.

Canvi de president. Jaume Bassa va manifestar que, com ja havia anticipat a l’Assemblea anterior, després de la celebració del Centenari, i una vegada completat un període llarg a la presidència, presentava la seva renúncia. Per cobrir el càrrec va proposar el vicepresident Jordi Bellapart, el qual va acceptar, si bé en principi es plantejava la possibilitat d’assumir la presidència durant un any, fins a la propera Assemblea General. Així es va aprovar.

Altres assumptes. Es va debatre i acordar de fer arribar a qui correspongui la preocupació per una apreciable minva d’audicions de sardanes al centre de la vila, que intenten atenuar algunes iniciatives particulars, com ara la que patrocina l’Associació del Llibre de la Festa Major.