Qui no sap escriure en català? (20)

REGLA 17 – Ús correcte d’alguns verbs

 

El llenguatge parlat de vegades arrossega vicis que, si badem, podem traslladar al llenguatge escrit. Avui en destacarem alguns que hem d’evitar per tal de parlar i escriure correctament.

1.     Verbs acabats en –guer i gerundis acabats en -guent

No hi ha cap infinitiu ni cap gerundi acabat així!

Exemples de formes incorrectes (verbs inexistents) i formes correctes:

                     incorrecte                                                correcte                         

poguer          poguent                               poder      podent

volguer         volguent                               voler      volent

valguer         valguent                               valer      valent

sapiguer       sapiguent                             saber      sabent

capiguer       capiguent                             caber      cabent

(en lloc de caber també es pot dir cabre)

Així doncs, no podem escriure (ni hem de dir):

Hi va capiguer tota la llenya que hi vàrem volguer ficar

Vaig acabar no sapiguent si el regal podia valguer tant

Cal dir i escriure:

Hi va caber tota la llenya que hi vàrem voler ficar

Vaig acabar no sabent si el regal podia valer tant

2.     Participis acabats en –scut

Només hi ha aquests quatre:  nascut, crescut, viscut, merescut

(o els derivats, com: renascut, decrescut, reviscut, etc.)

Fora d’aquests, l’acabament del participi dels verbs en –èixer és -gut

Exemples incorrectes: ha desaparescut…, no ha comparescut…, etc.

Cal dir i escriure: ha desaparegut…, no ha comparegut …, etc.

De vegades s’arriba a dir: favorescut, desvanescut, pertanescut,…

per còpia de verbs castellans en català inexistents:

favorèixer, desvanèixer, pertenèixer,…

que en català són: afavorir, esvair, pertànyer

i els seus participis: afavorit, esvaït, pertangut,…

havia pertanescut al seu avi…, ha de ser: havia pertangut al seu avi

el vestit no l’ha favorescuda…, ha de ser: el vestit no l’ha afavorida

3.     Falsos verbs en –ir

De vegades usem verbs com si acabessin en –ir sense ser així, com per exemple:  combatir, emitir, interrumpir, ocurrir, …

els correctes són: combatre, emetre, interrompre, ocórrer,

que són de les mateixes famílies de: batre, metre, rompre, córrer, …

No podem dir, com se sent moltes vegades:

ell incorreix…,   ella corrompeix…,   nosaltres interrompim…

Cal dir i escriure:

ell incorre…,   ella corromp…,   nosaltres interrompem…


 

Consells

Per escriure en català, els que el parleu normalment, cal:

·        Llegir sovint en català.

·        Perdre la por.

·        Escriure sempre en català cartes, notes, correu electrònic.

·        Instal·lar un corrector de català a l’ordinador.

·        Anar aprenent les regles principals.