Qui no sap escriure en català? (25)

 

Regla 22 – Lletres i grups de lletres

 

Hem anat dient des del començament que aquestes Regles per escriure en català van adreçades als que el parlen normalment. Si no ho han pogut aprendre a l’escola, una de les dificultats és l’ús apropiat de les lletres i dels agrupaments de lletres. Avui, i en dies següents, ens hi dedicarem.

1 – Vocals

Ja coneixem el sons que tenen les cinc vocals a  e  i  o  u en català

i que s’escriuen amb o sense accent gràfic o dièresi, segons els casos (Regla 19 de maig 2012 – Regla 20 de juny 2012):

pa, besa, fressa, miri, calor, esposa, usi, …

mà, Déu, pèsol, diví, carbó, pòsit, cúbic, … 

països, veïna, beneïm, agraït, coïa, geniüt, taüt, transeünt, …

També sabem que la i pot ser usada com a vocal o com a consonant:

com a vocal: patir,  ahir,  cosir, …

com a consonant: noia,  deia,  toia, …

(la y només s’usa per formar el grup ny, com ja veurem més endavant).

En el cas de la lletra u, cal afegir que és usada com a element auxiliar de les consonants g i q (i per tant no es pronuncia) davant de e i de i:

guerra,  guitarra,  querubí,  quimera, …

però si en aquests casos la u ha de tenir so propi s’ha d’utilitzar dièresi:

ungüent,  pingüí,  qüestió,  terraqüi, …

Finalment, sabem pel llenguatge oral que es poden agrupar més de tres vocals, cadascuna amb la seva funció:

oíeu, dèieu,  vèieu, esqueia, …

2 – Consonants

BV    (Be –  Ve o Ve baixa)

Atenció, en català la V es diu Ve o Ve baixa, però no Uve:

TV3 és Te-Ve-Tres (no Te-Uve-Tres!)   ITV és I-Te-Ve (no I-Te-Uve!)

Només en alguna comarca catalana distingeixen clarament aquestes dues lletres quan parlen, i per això no tenen dificultat a escriure, per exemple:

balls,   baga (llaç),   baix,   ameba,   abans,   …

valls,   vaga,   vaig,   anava,   cavall,  davant,   …

A l’Empordà ho tenim més difícil, i hi ha només alguna regla sense excepcions, com ara l’acabament dels verbs en temps passat (que en castellà van amb b i en català amb v):

cantava,  saltava,  estava,  baixava,  …

i també és interessant saber que en català (semblantment a l’anglès, al francès i a l’italià, i a diferència del castellà) s’escriu:

mòbil,   mobilitat,   automòbil,   …   (amb b, no amb v)

Hi ha altres diferències amb el castellà que s’aprenen fàcilment amb la lectura i l’ús del català escrit:

         cavall,  canvi,  advocat,  biga,  basc,  baró, …

Amb la b es poden formar grups de dues lletres amb la l i amb la r:

al començament:   blau,   blindar,   brindar,   brodeu,   brut,  …

entremig:   cable,   poble,   sembla,   cabrit,   embrutir,  …

(això no es pot fer mai amb la v).

(CONTINUARÀ)

RECORDEU QUE EL MILLOR MESTRE ÉS LLEGIR SOVINT