Qui no sap escriure en català? (34)

Regla 22 (10) – Lletres i grups de lletres

 

Consonants   (continuació)

V  (ve  ve baixa)  

Ja vàrem parlar de la V conjuntament amb la B el mes d’agost de 2012.

Recordem que en català la V es diu ve o ve baixa, però no uve:

TV3 és Te-Ve-Tres (no  Te-Uve-Tres !)   ITV és I-Te-Ve (no I-Te-Uve !)

 


 

W  (ve doble)

En català la W només és utilitzada en mots d’origen estranger:

waterpolo         web        whisky        wolframi     

La seva pronunciació depèn de la llengua d’origen. Per exemple:

—    si procedeix de l’anglès es pronuncia com una U  (Maxwel = maxuel)

—    si procedeix de l’alemany es pronuncia com una V  (Wagner = vagner)

 


 

X    (ics també rep el nom molt menys usat de xeix–  Dígrafs IX,  TX

En parlar de la C el mes de setembre de 2012 ja vàrem dir que:

El grup de dues lletres (dígraf) CH castellà, en català no existeix.

Alguns mots amb CH en castellà tenen dues possibles versions en català:

1)   amb una X: xocolata,  xoc,  xacra…

2)   amb el dígraf TX: cotxe,  despatx,  batxillerat…

El so de la X catalana pot ser com CS o com SH en anglès.

        1 – So com CS

Aquest so de la X es pot trobar al mig o al final d’una paraula:

taxi         relaxat          fax          reflex         flux

         2 – So com SH anglès (de fish) – (aquest so en castellà no existeix)

—    S’escriu amb X al començament de les paraules:

xacra           xefla           ximple           xocolata           xut

—    S’escriu amb X darrere consonant:

marxa         porxo          panxa         torxa

—    S’escriu  IX  darrere aeou :

caixa           feixista        moixa            peix           cuixa

3 – Darrere i pot tenir els dos sons diferents:

Com SH anglès (de fish) per exemple a mixa (gata) pronunciat  misha

Com CS per exemple a fixa (immòbil) = pronunciat  ficsa

 


 

Y   (i grega)

Ja en vàrem parlar en exposar les vocals, concretament la vocal I, i el dígraf NY.

El diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC) només duu una paraula que comença amb Y:   yperita   (també iperita), un compost usat com a gas de guerra.

Les altres són d’origen estranger:    keynesià     playback    royalty     Yvonne…

 


 

Z    (zeta)

Ja vàrem parlar de la Z conjuntament amb S i SS.

 


 

DÍGRAFS CATALANS

Hem parlat dels dígrafs en exposar les lletres. Són els següents:

RR – SS – L·L – TX – IX – TJ – TG

(exemples: arribar – pissarra – col·legi – cotxe, caixera – platja – formatge)

LL – NY – GU – QU

(exemples: colla – banya – amigues – paquet)

Els posem en dos grups perquè en escriure les síl·labes els primers es poden separar, els altres no:

1 – Es poden separar:  RR – SS – L·L – TX – IX – TJ – TG

/  ar – ri – bar  /  pis – sar – ra  /  col – le – gi  /  cot – xe  / 

cai – xe – ra  /  plat – ja  /  for – mat – ge  /

No es poden separar:  LL – NY – GU – QU

/  co – lla  /  ba – nya  /  a – mi – gues  /  pa – quet  /

 

(CONTINUARÀ)

RECORDEU QUE EL MILLOR MESTRE ÉS LLEGIR SOVINT