Coronavirus

 

C ommoció per l’esclat de situacions que ens obliguen a

O brir la ment i adonar-nos que la natura en forma de virus ens demana que

R einventem noves maneres de pensar i viure i ens ofereix

O portunitats diferents per relacionar-nos i

N ous espais de convivència, de conversa i de joc,

A mb més temps de reflexió, de lectura i meditació, entomant amb

V alentia la incorporació de nous hàbits de funcionament amb

Imaginació i creativitat per poder així

R ecuperar espais més serens per on transitar i

U na nova manera de veure el món que ens envolta,

S ense cap por pel desconegut.

 

C ondicionats com estem per l’economia

O n el diner és prioritari en lloc de les persones,

V olem aprofitar aquesta aturada per

Incrementar les relacions interfamiliars

D edicant-hi un temps més reposat i més allargat.

 

D onar temps, energia, saviesa i coneixements

I poder acompanyar amb tendresa els malats en moments tan delicats

N omés ho poden fer els qui han fet del seu ofici un servei a la societat i nosaltres

O mplim d’agraïments ben sincers els qui ho fan possible

U n dia, un altre i encara un altre sense defallir.